Zásady ochrany osobných údajov

V Zeldeo považujeme vaše osobné údaje za dôverné a pri práci s nimi postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR).

Vyplnením online formulára vyslovujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré použijeme iba pre tie účely, na ktoré nám boli poskytnuté - teda za účelom vyžiadania ďalších informácií, prípadne ako je to uvedené v mieste zberu údajov a je zrejmé z kontextu zberu údajov.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom a prijímame všetky primerané opatrenia na ich ochranu.

Let’s roll together and create your new company video
Get in touch
Chcete podobné video? Alebo úplne iné?
Kontaktujte nás
Chcete podobné video? Alebo úplne iné?
Kontaktujte nás

Práce pre vyše

250 klientov

Clients who got it rolling with us

The best reference is our work for our satisfied clients